Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Przysusze

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

 

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

 Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

 Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

 W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

 

WAŻNE

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę
lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi
lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje. J. Borkowski,
w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813”

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRZYSUSZE

ul. PL. 3-GO MAJA 8
26-400 PRZYSUCHA

 W sprawach  skarg i wniosków  interesanci  przyjmowani  są w dni robocze przez:

 
- Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze lub jego zastępce
  wtorek w godzinach  od.15.30 do 17.30

telefaksem przesyłać na numer:

 (48) 675-42-45

 Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

 prasowy.kppprzysucha@ra.policja.gov.pl

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
 
 
Skargi  na działalność Policji można składać bezposrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarnosci  77,
00-090 Warszawa.
 
Przyjęcia interesantów :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz.9.00-17.00
od wtorku  do piątku w godz.9.00-15.00
telefon:-0-22 55 17 760, 0 22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala  022 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomrskiego, pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego)
 
ul.Chmielna 54/57
80- 748 Gdańsk
sekretariat (+480 58 764 73 02
fax (+48) 58 764 73 03
Przyjecia interesantów:
poniedziałek w godz.10.00-17.00
wtorek,środa,czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach ( dla woj. śląskiego, małopolskiego , świetokrzyskiego)
 
ul.Jagiellońska 25 pokój 122
40- 032 Katowice
telefon  (+48 32) 72 86 800
fax (+48 32) 72 80  823
Pryjecia interesantów w :
poniedziałek ,środa,piatek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach  od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu ( dla woj. dolnoslaskiego , lubuskiego, opolskiego)
 
ul.Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (+48)71 34 69 115
fax (+48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek , wtorek, czwartek w godz. od 9.00 do 15.00
środa w godz. 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO   www.rpo.gov.pl
 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
 
          Jednostką nadrzędną nad KPP w Przysusze jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
 
W sprawach  skarg i wniosków  interesanci  przyjmowani  są w dni robocze przez:
 
- Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu lub jego zastępców
 we wtorki w godzinach  od.13.00 do 17.30
 
- Naczelnika  Wydziału Kontroli KWP lub jego zastepcę a także  przez policjantów
  Zespołu  Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP:
    od poniedziałku do piątku w godz.8.00 do 15.30
    dodatkowo policjanci Zespołu  Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli  ,przyjmują
    interesantów we wtorki od 8.00 do 17.30
 
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu przy
ul.11.Listopada 37/59
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie sie na rozmowę tel. 48 345 30 00 lub 48 345 22 02
 
Linki do strony KWP zs.w Radomiu: bip.mazowiecka.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji 15.11.2008
Data modyfikacji 28.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szczęśniak Zespół ds. Ochronyn Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Szczęśniak
do góry