Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Przysusze

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

 

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

 Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

 Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

 W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRZYSUSZE

ul. PL. 3-GO MAJA 8
26-400 PRZYSUCHA

 W sprawach  skarg i wniosków  interesanci  przyjmowani  są w dni robocze przez:

 
- Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze lub jego zastępce
  wtorek w godzinach  od.15.30 do 17.30

telefaksem przesyłać na numer:

 (48) 675-42-45

 Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

 prasowy.kppprzysucha@ra.policja.gov.pl

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
 
 
Skargi  na działalność Policji można składać bezposrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarnosci  77,
00-090 Warszawa.
 
Przyjęcia interesantów :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz.9.00-17.00
od wtorku  do piątku w godz.9.00-15.00
telefon:-0-22 55 17 760, 0 22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala  022 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomrskiego, pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego)
 
ul.Chmielna 54/57
80- 748 Gdańsk
sekretariat (+480 58 764 73 02
fax (+48) 58 764 73 03
Przyjecia interesantów:
poniedziałek w godz.10.00-17.00
wtorek,środa,czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach ( dla woj. śląskiego, małopolskiego , świetokrzyskiego)
 
ul.Jagiellońska 25 pokój 122
40- 032 Katowice
telefon  (+48 32) 72 86 800
fax (+48 32) 72 80  823
Pryjecia interesantów w :
poniedziałek ,środa,piatek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach  od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu ( dla woj. dolnoslaskiego , lubuskiego, opolskiego)
 
ul.Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (+48)71 34 69 115
fax (+48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek , wtorek, czwartek w godz. od 9.00 do 15.00
środa w godz. 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO   www.rpo.gov.pl
 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
 
          Jednostką nadrzędną nad KPP w Przysusze jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
 
W sprawach  skarg i wniosków  interesanci  przyjmowani  są w dni robocze przez:
 
- Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu lub jego zastępców
 we wtorki w godzinach  od.13.00 do 17.30
 
- Naczelnika  Wydziału Kontroli KWP lub jego zastepcę a także  przez policjantów
  Zespołu  Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP:
    od poniedziałku do piątku w godz.8.00 do 15.00
    dodatkowo policjanci Zespołu  Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli  ,przyjmują
    interesantów we wtorki od 7.30 do 17.30
 
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu przy
ul.11.Listopada 37/59
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie sie na rozmowę tel. 48 345 30 00 lub 48 345 22 02
 
Linki do strony KWP zs.w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji 15.11.2008
Data modyfikacji 30.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Tamara Bomba
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szczęśniak Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Szczęśniak
do góry